Державний екзамен

Код модуля: 
ТГВ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год.,(1,5 кредита).
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Возняк О. Т.,
 • к. т. н., доцент Жуковський. С. С.,
 • к. т. н., доцент Юркевич Ю. С,
 • к. т. н., доцент Желих В. М,
 • к. т. н., доцент Лабай В. Й.,
 • к. т. н., доцент Латик В. С.,
 • доцент Щербатюк Б.І.,
 • к. т. н., доцент Шпак Г.І.
Результати навчання: 
Вивчення конструктивних особливостей і функціонального призначення внутрішньобудинкових систем забезпечення мікроклімату та енергопостачання, ознайомлення із методами захисту повітряного басейну від забруднень. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях архітектурно-планувальних рішень будинків, будівельних матеріалів та принципах розробляння генеральних планів населених пунктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія монтажу та заготівельні роботи,
 • Пусконалагоджувальні роботи,
 • Будівельна теплофізика,
 • Кондиціювання повітря,
 • Опалення,
 • Вентиляція,
 • Раціональне використання паливно–енергетичних ресурсів,
 • Нетрадиційні джерела енергопостачання.
Зміст навчального модуля: 
Технологія монтажу та заготівельні роботи. Пусконалагоджувальні роботи. Будівельна теплофізика. Опалення. Вентиляція. Аеродинаміка вентиляції. Кондиціювання повітря. Очищення повітря. Раціональне використання енергоресурсів.
Рекомендована література: 
 1. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. — Харьков. Высшая школа,1989. — 240 с.
 2. Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. — Киев: Будівельник, 1983. — 256 с.
 3. Русланов Б. М. и др. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование (Справочник. − Будівельник, 1983. − 272 с.).
 4. Тихомиров Н. В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. — М.: Стройиздат, 1991.
 5. Справочник по отоплению и вентиляции жилых и административных зданий. / Под ред. Русланова Г. В. — К.: Будівельник, 1988.
 6. СНиП 2.04 05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: Строй издат.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: практичні, графічна робота.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська