Державний фінансовий контроль

Код модуля: 
ФІН_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЕCTS — 3); аудиторні заняття — 48 год.( лекції 3— 2 год., практичні заняття — 16 год.), самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
к.е.н., доц. Урікова О.М.
Результати навчання: 
  • засвоїти: зміст, сутність, суб’єкти, об’єкти, види, основи організації державного фінансового контролю.
  • уміти: використовувати набуті знання в практичній діяльності суб’єктів державного фінансового контролю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Аудит,
  • Контроль і ревізія
корреквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Сутність, зміст та основи організації фінансового контролю. Мета та завдання державного фінансового контролю. Структура та суб’єкти державного фінансового контролю. Суб’єкти, основні засади та види бюджетного контролю. Сутність та основи організації державного аудиту. Сутність та елементи податкового контролю. Види та характеристика податкових перевірок.
Рекомендована література: 
  1. Фінансовий контроль у визначеннях, схемах і таблицях: навч. посіб. / М.І. Диба, А.Г. Загородній. — Львів: ЗУКЦ, 2013. — 116 с.
  2. Загородній А.Г., Диба М.І. фінансовий контроль: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 84 с.
  3. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л.В. Дікань — ХНЕУ, 2008. — 346 с.
  4. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль Навч. посіб. [для студ.вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. — 2009. — 424 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління державними фінансами