Державне управління в інформаційному суспільстві

Код модуля: 
СКІД_8017_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
(кредитів ECTS — 3); загальна кількість годин — 60; аудиторних — 32 (16 — лекцій, 16 — лабораторних занять)
Лектори: 
к.і.н., ст.викл. Мина Ж.В.
Результати навчання: 
оволодіння базовими знаннями про сутність, структуру державного управління в інформаційному суспільстві, засвоєння якісних змін та доповнень, що відбуваються в сфері державної виконавчої влади на сучасному етапі; систему документування в управлінській діяльності; комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування високої професійної майстерності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • соціальні комунікації,
 • комунікативні технології в інформаційному суспільстві,
 • етика ділового спілкування.
Зміст навчального модуля: 
Сутність державного управління. Завдання, функції та принципи державного управління. Методи державного управління. Державна влада як складова державно-владного механізму. Адміністративний аспект державного управління. Об’єкти управлінської діяльності виконавчої влади. Система органів державної влади в Україні. Державне управління, місце і роль регіонального управління в загальній системі державного управління.Місцеві державні адміністрації в системі державного управління. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні. Визначення поняття «апарат державного управління». Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Класифікація органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади України. Звернення громадян та їх розгляд органами державної влади.Поняття «звернення громадян».
Порядок, терміни подання і розгляду звернень, права громадянина і обов’язок органів державної влади, їх керівників.Контроль за додержанням законодавства про звернення громадян і відповідальність за його порушення. Поняття та суть управлінського рішення. Види правових актів. Зміст та забезпечення законності в державному управлінні. Дисципліна і відповідальність у забезпеченні законності. Підстави і стадії юридичної відповідальності. Види та етапи контролю у державному управлінні Адміністративна реформа в Україні та її основні цілі і призначення. Реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики.
Рекомендована література: 
 1. Авер’янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення / В. Авер’янов // Віче. 2002. — № 3. — С. 19-23.
 2. Авер’янов В. Б. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування./ В. Б. Авер’янов, О. Д. Крупчан. — X.: Право, 1998. — 37 с.
 3. Авер’янов В. Інститут державних секретарів: від концептуальної моделі до практичного запровадження /В. Авер’янов // Вісник державної служби України. 2002. — № 1. — С. 71-78.
 4. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Монографія / В. Д. Бакуменко. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 328 с.
 5. Бакуменко В. Теоретичні засади державно-управлінських рішень (базові підходи, концепції, теорії, ідеї) / В. Бакуменко // Командор. 2000. — № 1. — С. 8-12.
 6. Бандурка О. М. Адміністративний процес. Підручник для вищих навч. закл./ О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. — К.: Літера ЛТД, 2001. — 336 с.
 7. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування // Збірник наукових праць: В 2ч. / Наук. кер. Н. Р. Нижник. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — Ч.1. — С. 9.
 8. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Навчальний посібник / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко та ін. / За заг. ред. Н. Р. Нижник. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 164 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), презентації;
 • контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська