Державне та регіональне управління

Код модуля: 
ММП
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 ( лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Георгіаді Н.Г.
Результати навчання: 
знати:
 • сутність та особливості формування загальнодержавної та регіональної економічної політики;
 • закономірності управління на державному та регіональному рівнях; особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;
 • компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
вміти:
 • використовувати методику соціально-економічного прогнозування, державного планування та програмування розвитку національної економіки;
 • формувати напрями вдосконалення державного і регіонального управління.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Підприємництво і менеджмент
 • кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Сутність, суб’єкти, об’єкти, цілі і принципи державного управління. Функції і методи державного управління. Сутність і форми державної влади. Інститут Президента та державне управління. Верховна Рада в системі органів державного управління. Сутність і характеристика виконавчої влади. Судова влада в Україні. Сутність і принципи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування: порядок формування, повноваження та відповідальність. Сутність, види і принципи державної служби. Поняття та правовий статус державних службовців. Проходження державної служби. Державне управління окремими сферами суспільного розвитку. Державна регіональна політика: поняття, цілі і завдання. Суб’єкти і об’єкти державного управління розвитком регіонів. Вільні (спеціальні) економічні зони: поняття і класифікація. Методи державного управління розвитком регіонів. Ефективність управління: поняття та критерії. Загальна соціальна ефективність державного управління. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб. Економічне оцінювання ефективності функціонування органу державної влади.
Рекомендована література: 
 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996 р. —№ 30.
 2. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
 3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Голос України. — 1999.
 4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 26.
 5. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52.
 6. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К., 1998. — 62 с.
 7. Воронкова В. Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 256 с.
 8. Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 256 с.
 9. Державне управління: Навч. посіб. / Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. — К.: Знання-Прес, 2003. — 343 с.
 10. Державне управління в Україні; організаційно-правові засади: Навч-. посіб. /Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк, С. Я. Мосов, О. Д. Крупчан. — К.: УАДУ, 2002. — 164 с.
 11. Державне управління: Словн.-довід. / За заг. ред. В. М. Князева, В. Д. Бакуменка. — К.: УАДУ, 2002. — 228 с.
 12. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Нижник. — К.: Ін Юре, 1999. — 244 с.
 13. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навчальний посібник. — К.: «Арарат-Центр», 2001. — 176 с.
 14. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 432 с.
 15. Лазор О. Я., Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. — 366 с.
 16. Малиновський В. Я. Державне управління: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К.: Атіка, 2003. — 576 с.
 17. Методологія державного управління: Словн.-довід. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. — К.: НАДУ, 2004. — 196 с.
 18. Нижник Н. Р., Мосов С. П. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії // Вісн. УАДУ. 2000. — № 3. — С. 56 — 61.
 19. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 344 с.
 20. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: Навч. пос. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотнюк та ін.; За заг. ред. Н. Р. Нижник. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. — 288 с.
 21. Рабинович П. М. Основи загальної теорії держави та права: Навч. посіб. — К.: ІСДО, 1995. — 156 с.
 22. Юридична енциклопедія: В 6 т. — К: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
 • підсумковий контроль (80%, іспит): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська