Дерев’яні мости

Код модуля: 
МБМ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год (2,.5 кредити), у тому числі: аудиторні заняття — 64 год. (лекції — 32 год.; практичні заняття — 32 год.); самостійна робота — 64 год.
Лектори: 
к. т. н., доц. Сало В. Ю.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань і навиків, які необхідні при проектуванні, які необхідні при проектування, будівництві і експлуатації дерев’яних мостів на автомобільних дорогах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теоретична механіка,
 • Опір матеріалів,
 • Будівельна механіка,
 • Будівельне виробництво,
 • Обчислювальна техніка і програмування.
Зміст навчального модуля: 
Види штучних споруд на дорогах. Класифікація мостів. Обґрунтування розмірів моста. Навантаження і впливи. Методи розрахунку мостів. Основні системи дерев’яних мостів. Конструкція проїзної частини. Прогонові будови з складених прогонів. Конструкції з клеєфанерними балками. Опори мостів. Розрахунок елементів дерев’яних мостів. Розрахунок опор мостів.
Рекомендована література: 
 1. Саламахин П. М. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт. 1991.
 2. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на дорогах. М.
 3. Борщов В.І. Захара О. Л. Мости і труби. Т.І. Дерев’яні мости. Дніпропетровськ 2007.
 4. Лучко Й. Й., Коваль П. М. Мости, конструкції та надійність. Львів, «Каменяр», 2005.
 5. ДБН В.2.3.014-2006 Мости і труби. Правила проектування.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань та 2 контрольні заходи.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська