Дефектологія

Код модуля: 
ППСУ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 68 (кредит ЄКТС — 2); аудиторні години 32 (лекції — 16, практичні — 16); самостійна робота — 28 год.
Лектори: 
ас. Петролюк З. Б.
Результати навчання: 
 • Ознайомитись із системою соціальних інститутів скерованих на корекційну психологію;
 • Отримати навички організації ранньої допомоги;
 • Опанувати методи реабілітаційної допомоги дітям з обмеженими можливостями;
 • Набути навиків роботи з родинами, які виховують дитину з обмеженими можливостями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • клінічна психологія;
 • дитяча патопсихологія.
Зміст навчального модуля: 
 • педагогічне вивчення дітей з порушеннями розвитку;
 • логопедичне обстеження дітей в системі комплексного вивчення дітей з порушенням розвитку;
 • особливості процедури проведення психологічного обстеження дітей з порушенням розвитку;
 • психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями слуху;
 • психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями зору;
 • психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери (ранній дитячий аутизм).
Рекомендована література: 
 1. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. — М., 1990.
 2. Шевченко С. Г. Вариативные формы образования детей с трудностями в обучении в массовых школах// Дефектология. — 1996. — № 1.
 3. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. — М.,1998.
 4. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. — М., 1990.
 5. Петрова В. Г., Белякова И. В. Психология умственно отсталого школьника (олигофренопсихология), — М., 1996
 6. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. — М., 1988
 7. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. — М., 1990.
 8. Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье. — М., 1993.
 9. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего аутизма. — М.,1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60%, залік).
Мова навчання: 
українська