Цивільний захист

Код модуля: 
БЖД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год.; практичні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1.
Лектори: 
доцент кафедри БЖД, к.т.н. Васійчук Віктор Олексійович
Результати навчання: 
засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • безпека життєдіяльності,
 • основи екології.
Зміст навчального модуля: 
формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Рекомендована література: 
 1. Цивільний захист. Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання. За редакцією доц. В.Є.Гончарука. — Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Дацько О.С., Качан С.І., Козій .І., Ляхов В.В., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.
 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / — Львів, 2010. — 384 с.
 3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2004, — 136 с.
 4. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 158 с.
 5. Осипенко С.І., Іванов А.В. «Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту». Навчальний посібник. — К., 2008. — 286 с.
 6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — К: Знання-Прес, 2007. — 487 с.
 7. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф. М.О. Біляковича. — К.: Арістей, 2007. — 386 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — індивідуальне завдання ( 20 балів) — 20%.
 • Розрахункова-графічна робота — (40 балів) — 40%.
 • Підсумковий контроль — здача теоретичного матеріалу, тестовий контроль (40 балів) — 40%.
Мова навчання: 
українська