Цивільний захист

Код модуля: 
БЖД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 40 (лекції — 20 год., практичні заняття — 20 год.).
Лектори: 
ст. викладач Ляхов В.В.
Результати навчання: 
Формування здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру і приймати обґрунтовані рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, засвоєння новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних і культурних цінностей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Безпека життєдіяльності,
  • охорона праці
Зміст навчального модуля: 
Моніторинг та аналіз причин виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій. Планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності. Методика розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарської діяльності. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Рекомендована література: 
  1. Довідник з цивільної оборони. За ред. Миговича Г.Г., — К., 2000.
  2. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. — Львів, 2005.
  3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. — К., 1998.
  4. Пожежна безпека в Україні. Законодавство і судова практика. — К., 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська