Цифрові пристрої та мікропроцесори,частина 2

Код модуля: 
РЕПС_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин—180 (кредитів ECTS — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ.- 16, лаб. роб. — 16), курсова робота (кредитів ECTS — 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шаповалов Юрій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати елементну базу, методи проектування, програмування, відлагодження сучасних мікропроцесорних систем;
  • вміти розробити апаратну та програмну частини сучасних МПС
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: цифрова мікросхемотехніка;
  • кореквізити: основи програмування.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про МПС, склад та характеристики апаратних та програмних засобів МПС; МПК КР580, режими роботи МПС, програмування МПС.
Рекомендована література: 
  1. Лихтциндер Б.А., Кузнецов В.Н. «МП и ВУ в радиотехнике» Вища школа, К., 1988.
  2. Самофалов К.Г., Викторов О.В., Кузняк А.К. «Микропроцессоры», К., Техніка, 1989.
  3. «Микропроцессоры» в трех книгах 1,2,3. Под ред. Преснухина Л.Н. «Вышейшая школа», Минск, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт і практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60 % екзамен, тестування).
Мова навчання: 
українська