Цифрові пристрої та мікропроцесори (Курсова робота)

Код модуля: 
РЕПС_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ECTS — 2), аудиторні години — 0.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шаповалов Юрій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • вміти розробити апаратну та програмну частини сучасних МПС
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
консультаційний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: цифрова мікросхемотехніка.
  • Кореквізити: основи програмування.
Зміст навчального модуля: 
Програмування мікропроцесорних систем.
Рекомендована література: 
  1. Лихтциндер Б.А., Кузнецов В.Н. «МП и ВУ в радиотехнике» Вища школа, К., 1988.
  2. Самофалов К.Г., Викторов О.В., Кузняк А.К. «Микропроцессоры», К., Техніка, 1989.
  3. «Микропроцессоры» в трех книгах 1,2,3. Под ред. Преснухина Л.Н. «Вышейшая школа», Минск, 1986.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти за виконану роботу.
  • Підсумковий контроль (70 % ): диф. залік.
Мова навчання: 
українська