Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина 1

Код модуля: 
РЕПС_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ.робота — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Рицар Богдан Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи роботи та основні методи проектування цифрових пристроїв різних типів та рівнів інтеграції;
  • уміти проектувати цифрові пристрої на сучасній елементній базі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи дискретної математики
Зміст навчального модуля: 
Математичні основи цифрової техніки та проектування цифрових пристроїв. Системи числення та кодування інформації. Класифікація цифрових пристроїв. Комбінаційні пристрої (принцип дії та синтез): (де)кодери, (де)мультиплексори, арифметичні пристрої. Послідовнісні пристрої (принцип дії та синтез): регістри, лічильники. Пристрої програмованої логіки. Аналогово-цифрові та цифро-аналогові пристрої.
Рекомендована література: 
  1. Рицар Б.Є. Цифрова техніка. — К. , НМК Міносвіти України, 1992, 365 с.
  2. Сігорський В.П., Зубчук В.І., Шкуро А.Н. Елементи цифрової схемотехніки. К., НМК ВО, 1990.
  3. Wilkinson Barry, The essence of digital design, Prentice Hall, London, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська