Цифрові методи реалізації радіотехнічних систем

Код модуля: 
РЕПС_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 48 (лекції — 28, практичні −28)
Лектори: 
к.т.н., доц. Лазько Леонід Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати сучасні методи цифрового оброблення сигналів;
 • уміти застосовувати знання в галузі цифрових методів реалізації сучасних радіотехнічних пристроїв та систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
сигнали та процеси в радіотехніці, цифрові пристрої та мікропроцесори
Зміст навчального модуля: 
Дискретні та цифрові сигнали. Методи та пристрої дискретизації сигналів.
 • Квантування сигналів. Диференційне квантування. Похибки квантування та дискретизації.
 • Дискретне перетворення Фур’є, Лапласа, Z-перетворення.
 • Прямий цифровий синтез сигналів.
 • Кодування та декодування цифрових сигналів.
 • Нерекурсивні та рекурсивні цифрові фільтри.
Рекомендована література: 
 1. Шрюфер Е. Цифрова обробка дискретизованих сигналів / За ред. В.П.Бабака. — К.: Либідь, 1992.
 2. Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров: Учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1982
 3. Гольденберг Л.М., Матюшкин В.Д, Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. — М.: Радио и связь, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80 %, залік): тестування, розрахунково-графічна робота
Мова навчання: 
українська