Цифрові мережі

Код модуля: 
АСУ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Обельовська Квітослава Михайлівна
Результати навчання: 
знати архітектуру цифрових комп’ютерних мереж, функції та характеристику рівнів архітектури та основних протоколів; уміти застосовувати набуті знання для проектування та експлуатації комп’ютерних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Теорія інформації
Зміст навчального модуля: 
Архітектура комп’ютерних мереж, методи комутації, фізичний рівень, канальний рівень, мережний рівень, транспортний рівень комп’ютерних мереж, протоколи прикладного рівня стеку TCP/IP, технології Frame Relay, ATM. Широкосмугові мережі BISDN.
Рекомендована література: 
  1. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник. — Львів: «Магнолія плюс». 2006. — 264 с.
  2. Компьютерные сети. Принципы‚ технологии‚ протоколы: Учебник для вузов.3-е изд. / В.Г. Олифер‚ Н.А. Олифер. — СПб.: Издательство «Питер», 2006. — 864 с.
  3. Tanenbaum A.S. Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall PTR, 2003. ISBN: 0-13-066102-3.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 % -, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, англійська