Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 2

Код модуля: 
ІВТ_6119_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (Кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Озгович Андрій Іванович
Результати навчання: 
закріпити основні засади з предмету Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки ч1, а саме:
 • двійкову систему числення; принципи роботи логічних елементів, технічну реалізацію та функціонування вузлів цифрової техніки, принципи проектування обчислювальних засобів ІВТ.
 • набути навики синтезу комбінаційних схем, використання тригерів, лічильників, регістрів, арифметичних та запам`ятовуючих пристроїв та інших вузлів при побудові цифрових засобів ІВТ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, ч.1
Зміст навчального модуля: 
Системи числення і двійкові коди. Двійкова арифметика. Базові логічні елементи (І, АБО, НЕ, Викл. АБО). Закони і аксіоми бульової алгебри. Логічні функції. Спрощення бульвих виразів та логічних схем. Карти Карно. Дешифратори і шифратори. Мультиплексори і демультиплексори. Синтез комбінаційних пристроїв: на логічних елементах, на дешифраторах, на мультиплексорах. Тригери. Лічильники. Регістри. Компоненти цифрових схем.
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки.
 2. Сергїїв Н.П., Вошкевич Н.П. Основи обчислювальної техніки: Навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей вузів. 2-е вид. — М: Вища школа, 1988 (рос.).
 3. Проектування імпульсних та цифрових радіотехнічних систем. Навчальний посібник для радіотехнічних спеціальностей вузів. (Грішин Ю.П., Казарінов Ю.М. та ін.) За ред. Ю.М. Казарінова. — М: Вища школа, 1985 (рос.).
 4. Р. Токхейм. Основи цифрової електроніки. — М: Мир, 1988р. (пер. з англ.).
 5. Корнійчук В.І. та ін. Обчислювальні пристрої на мікросхемах. Довідник. — К: Техніка, 1986р.
 6. Мікропроцесори: В 3-х книгах. Підр. для вузів. /За ред. Преснухіна Л.М. — М: Вища школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
лабораторні роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (100%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль — залік
Мова навчання: 
українська