Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 1

Код модуля: 
ІВТ_6114_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (Кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Озгович Андрій Іванович
Результати навчання: 
  • знати двійкову систему числення; принципи роботи логічних елементів, технічну реалізацію та функціонування вузлів цифрової техніки, принципи проектування обчислювальних засобів ІВТ.
  • набути навики синтезу комбінаційних схем, використання тригерів, лічильників, регістрів, арифметичних та запам`ятовуючих пристроїв та інших вузлів при побудові цифрових засобів ІВТ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Системи числення і двійкові коди. Двійкова арифметика. Базові логічні елементи (І, АБО, НЕ, Викл. АБО). Закони і аксіоми бульової алгебри. Логічні функції. Спрощення бульвих виразів та логічних схем. Карти Карно. Дешифратори і шифратори. Мультиплексори і демультиплексори. Синтез комбінаційних пристроїв: на логічних елементах, на дешифраторах, на мультиплексорах. Тригери. Лічильники. Регістри. Компоненти цифрових схем.
Рекомендована література: 
  1. Сергїїв Н.П., Вошкевич Н.П. Основи обчислювальної техніки: Навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей вузів. 2-е вид. — М: Вища школа, 1988 (рос.).
  2. Проектування імпульсних та цифрових радіотехнічних систем. Навчальний посібник для радіотехнічних спеціальностей вузів. (Грішин Ю.П., Казарінов Ю.М. та ін.) За ред. Ю.М. Казарінова. — М: Вища школа, 1985 (рос.).
  3. Р. Токхейм. Основи цифрової електроніки. — М: Мир, 1988р. (пер. з англ.).
  4. Корнійчук В.І. та ін. Обчислювальні пристрої на мікросхемах. Довідник. — К: Техніка, 1986р.
  5. Мікропроцесори: В 3-х книгах. Підр. для вузів. /За ред. Преснухіна Л.М. — М: Вища школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль : (20%) усне опитування
  • Підсумковий контроль (80% контрольний захід, екзамен) : тестування (60%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська