Цифрове телебачення та телевізійні центри

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів ЄКТС − 2,5
Лектори: 
Матієшин Юрій Миколайович
Результати навчання: 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з методами і апаратурою вимірювань параметрів телевізійних сигналів, каналів, зображень, структурою телецентрів, технологією виробництва телевізійних програм, апаратурою центрів. Завданням вивчення дисципліни є набуття знань та вмінь в галузі техніки та технології телевізійних центрів включно з питаннями телевізійних вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • вища математика,
 • фізика,
 • основи телебачення,
 • аналогові електронні пристрої,
 • цифрові пристрої та мікропроцесори,
 • радіовимірювання,
 • пристрої приймання та обробки сигналів.
Кореквізити:
 • телевізійні системи та комплекси,
 • системи та пристрої відображення інформації,
 • проектування мереж кабельного телебачення.
Зміст навчального модуля: 
Телевізійні центри. Класифікація. Технологічні процеси в ТВ центрі. Структура телевізійного центру. Позастудійні засоби ТВ мовлення. Передавальні камери. Методи і прилади телевізійних вимірювань. Телевізійні випробні зображення. Універсальні випробні таблиці. Вимірювання параметрів телевізійних сигналів. Вимірювання характеристик телевізійних растрів. Вимірювання сигналів синхронізації. Вимірювання характеристик світлоелектричних телевізійних перетворювачів.
Рекомендована література: 
 1. Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений: 3-е изд. − М.: Радио и связь, 1989. − 608 с.
 2. Иванов В.С. Оборудование радиотелевизионных передающих станций. − М.: Радио и связь, 1989. − 335 с.
 3. Вартанский А.М. Передающие телевизионные станции. − М.: Связь, 1980. − 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): розрахункова робота, усний захист;
 • підсумковий контроль (70%): іспит, письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська