Цифрова обробка сигналів

Код модуля: 
ЕОМ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81, аудиторних — 42 (лекції — 28, лаб. — 14, практичні — 0).
Лектори: 
к.т.н., доцент Кремінь Віктор Тадейович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
 • вміти аналізувати поставлену задачу на предмет використання засобів ЦОС
 • проектувати цифрові фільтри різних типів, здійснювати вибір необхідного фільтра та його аналіз перед реалізацією;
 • виконувати спектральний аналіз.
 • отримані знання при обробці сигналів різних типів,наприклад звукових сигналів.
 • здійснити вибір оптимальної платформи для реалізації задачі обробки сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • вища математика,
 • мікропроцесорні системи.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття ЦОС, синтез цифрових фільтрів різних типів, дискретне та швидке перетворення Фур’є, аналіз стійкості цифрових систем,
Рекомендована література: 
 1. Солонина А.И., Улахович Д.А., Абрузов С.М., Соловьева Е.Б., Гук И.И., Осно-вы цифровой обработки сигналов. Курс лекций. — Спб: БХВ-Петербург, 2003, — 608с.
 2. А. Оппенгейм, Р. Шафер, Цифровая обработка сигналов, Техносфера, 2007 г.
 3. Ричард Лайонс, Цифровая обработка сигналов, Бином-Пресс, 2009 г. 654 стр.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
П
 • оточний контроль 40%: виконання індивідуальних завдань з лабораторних та практичних робот, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Комп’ютерні системи та мережі