Цифрова обробка сигналів

Код модуля: 
БІТ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мороз Леонід Васильович
Результати навчання: 
  • Знати основні методи цифрової фільтрації; основні види цифрових фільтрів; принципи роботи та застосування систем перетворення інформаційних сигналів.
  • Вміти проектувати цифрові фільтри та використовувати системи цифрової обробки сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Електроніка та мікросхемотехніка,
  • обчислювальна техніка.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Методи та технічні прийоми цифрової фільтрації, обробки і перетворення інформаційних даних в сучасних інформаційних системах реєстрації, накопичення, обробки і представлення даних. Методи реалізації в інформаційних системах і на сучасних персональних комп’ютерах ефективних алгоритмів перетворення і аналізу інформаційних даних. Основні види цифрових фільтрів, методи їх аналізу та синтезу; особливості цифрової фільтрації інформації; основні методи статистичної обробки даних; спектральний аналіз сигналів; методи децимації та інтерполяції інформаційних даних; методи декомпресії і стиснення сигналів; оптимальні методи виділення інформації при більших рівнях шумів; адаптивні методи фільтрації інформації; системи перетворення інформаційних сигналів, класичні застосування перетворення інформаційних даних; параметри лінійних систем реєстрації і формування результатів спостереження і виконання класичних перетворень даних; процеси реєстрації даних та їх обробки.
Рекомендована література: 
  1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к ркшению задач: Уч. пособие для радиотехн. спец. Вузов. — М.: Высшая школа, 1988.
  2. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. — М.: Мир, 1988.
  3. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физ. измерениях: В 2—х томах. — М.: Мир, 1983.
  4. Обозовський С.С. Вимірювальні сигнали та кола. — К.: ІСДО, 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська