Цифрова обробка сигналів

Код модуля: 
РЕПС_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 (кредитів ЄКТС — 3.5) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. робота — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Лазько Леонід Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи теорії дискретних лінійних систем, цифрової фільтрації та перетворення сигналів;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування цифрових фільтрів та спектрального аналізу сигналів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи дискретної математики
Зміст навчального модуля: 
Цифрові лінійні системи з постійними параметрами, дискретні згортки, Z-перетворення, дискретне перетворення Фур’є, швидке перетворення Фур’є, нерекурсивні та рекурсивні фільтри, проектування нерекурсивних фільтрів, основи спектрального аналізу сигналів
Рекомендована література: 
  1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
  2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. — СПБ.: Питер, 2002. — 608 с.
  3. S.K.Mitra, J.F.Kaizer. Handbook for digital signal processing. John Wiley & Sons, 1993. — 1268 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська