Цифрова картографія

Код модуля: 
КГМ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год. Всього аудиторних занять — 32 год., самостійна робота — 28 год.
Лектори: 
 • Лектор — ст. викладач Ярема Н. П.
 • Практичні заняття — ст. викладач Ярема Н. П.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен: знати: методи та порядок створення цифрових карт, візуалізації цифрової картографічної інформації та контролю якості цифрових картографічних матеріалів. вміти:
 • проводити комплекс робіт з підготовки вихідних картографічних матеріалів до цифрування та підготовки оригіналів службової інформації;
 • застосовувати технічні засоби перетворення в цифрову форму інформації карт та планів;
 • формувати номенклатурні аркуші цифрової картографічної інформації;
 • проводити контроль формування, виправлення та підготовку до передавання в інформаційний архів цифрової карти;
 • виконувати редакційно-підготовчі та редакційні роботи; застосовувати існуючі та перспективні технічні засоби при проведенні основних видів робіт з створення цифрових карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Картознавство
 • Топографічне картографування
 • Основи картографічного моделювання
 • Математичні методи в картографії
 • Основи проектування, складання та видання карт
 • Інфраструктура геопросторових даних
Зміст навчального модуля: 
Зміст цифрових карт та вимоги до них. Основи теорії інформації в цифровій картографії. Кількісна оцінка умовно-знакової цифрової картографічної інформації. Принципи класифікації та кодування картографічної інформації.Основи цифрового опису картографічної інформації.Технологічні основи створення цифрових карт та планів. Підготовка вихідних картографічних матеріалів до шифрування. Технічні засоби цифрування карт та опрацювання цифрової картографічної інформації та формування цифрових карт. Візуалізація цифрової картографічної інформації комп’ютерними засобами.
Рекомендована література: 
 1. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. — М.:Мысль, 1986.
 2. Браун Л. А. История географических карт [пер. с англ. Н. И. Лисовой]. — М.:ЗАО Центполиграф, 2006.
 3. Бугаевский Л. М. Математическая картография: Учебник для вузов. — М., 1998.
 4. Бугаевский Л. М.,Вахрамеева Л. А. Картографические проекции: Справочное пособие. М., 1992.
 5. Вахрамеева А. А.,Бугаевский Л. М, Казакова З. Л. Математическая картография. М., 1986.
 6. Востокова А. Ф. Оформление карт. М., 1985.
 7. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов/ Ю. Б. Баранов, А. М. Берлянт, Е. Г. Капралов и др.-М.:ГИС Ассоциация, 1999. — 204 с.
 8. Гуревич И. В. Справочник технического редактора-картографа. М., Недра, 1981.
 9. Іщук О. О., Корнєв М. М.,Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник /За ред.. акад. Д. М. Гродзинського.—К.:ВПЦ «Київський університет», 2003. — 200 с.
 10. Картографування території України:історія, перспективи, наукові основи.—К.:Наук. Думка, 2005. — 292 с.
 11. Краак М. Я., Ормелинг Ф. Картография: визуализация геопространственных даннях/ Пер. под редакцией В. С. Тику нова. — М.: Науч. Мир, 2005. — 325 с.
 12. Національна картографія: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр./Під ред. Л. Г. Руденка, — К., 2003. — 326 с.
 13. Сосса Р.І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920р. — Київ: Наукова думка, 2000.
Форми та методи навчання: 
Денна та заочна форма навчання. Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська