Cучасні аспекти лазерної фізики та фотоніки

Код модуля: 
ФОТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
 • доцент Татарин В.Я.,
 • доцент Попович Д,І.,
 • асистент Матвіїшин Г.Л.
Результати навчання: 
 • Засвоїти базовий аналітичний погляд на розширення сфер використання лазерів (промисловість, нанотехнології, медицина та ін). та знати про можливості використання новітніх типів лазерів як технологічного інструменту. Ознайомитись з новим напрямком фотоніки- нанофотонікою
 • Оволодіти навиками проектування і використання окремих елементів схемотехнічного та апаратного забезпечення методів перетворення та передавання фотонних потоків і вміти формувати технічні вимоги до всіх їх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Схемотехніка оптоелектронних пристроїв, Робототехніка та мехатроніка, Електроніка ч.II.
 • кореквізити: Волоконно-оптичні інформаційні та енергетичні системи, Оптичні інформаційні системи.
Зміст навчального модуля: 
 • Місце фотоніки в сучасній фізиці. Інструментальні засоби фотоніки. Актуальні проблеми і останні досягнення фотоніки і оптичних технологій. Генерація надкоротких світлових імпульсів. Отримання високих інтенсивностей. Мініатюризація оптичних та лазерних компонентів. Високоточні оптичні вимірювання.
 • Фотонні кристали. Поширення світла в періодичних структурах. Дисперсійне співвідношення для одновимірної періодичної структури. Методи виготовлення фотонних кристалів. Двовимірні і тривимірні фотонні кристали. Фотонні кристали з дефектом решітки. Фотонно-кристалічні і дірчасті хвилеводи. Застосування фотонних кристалів.
 • Нанофотоніка: перспективи розвитку. Виробництво нанооптичних матеріалів. Нано-квантова оптика. Запис інформації на наноносіях. Фотоелектрична енергетика. Оптичні біосенсори. Плазмонно-магнітні запам’ятовуючі пристрої.
Рекомендована література: 
 1. Быстров Ю.А. «Оптоэлектронные приборы и устройства». — М.: Радио Софт, 2010.
 2. Фриман Р.. «Волоконно-оптические системы связи». — М.: Техносфера, 2009.
 3. Розенштер Э., Винтер Б. «Опто-электроника». — М.: Техносфера, 2004.
 4. Photonic crystals: molding the flow of light. John D., Joannopoulos...[et.al] — 2008.
 5. Nanophotonics. A Forward Look. — NEA 2012.
 6. Electro Optics www.europascience.com
 7. Laser Focus Werld www.laserfocusworld.com
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен).
Мова навчання: 
українська