Cучасне застосування біотехнологічних методів (частина 3 — біотехнологія агро та ветпрепаратів)

Код модуля: 
ТБСФБ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32; практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
доцент кафедри ТБСФБ, к.т.н. Петріна Романа Омелянівна
Результати навчання: 
формування знань щодо застосування біотехнологічних методів в сільському господарстві; біологічні шляхи захисту рослин від шкідливих агентів, отримання біоенергії, переробка відходів та побічних продуктів сільського господарства, а також одержання генетично модифікованих продуктів рослинництва та трансгенних тварин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • знання з дисциплін природничо-наукової підготовки;
  • загальна біотехнологія,
  • біоінженерія (клітинна, генетична).
Зміст навчального модуля: 
Біологічна, клітинна та генетична інженерія. Біотехнологія і рослинництво. Біотехнологічні шляхи захисту рослин від шкідливих агентів. Технологія біосинтезу препаратів антибіотиків, бактеріальних, грибкових та вірусних ентомопатогенних препаратів; виробництво бактеріальних добрив. Клональне мікророзмноження рослин. Генетично модифіковані рослини. Біотехнологія і тваринництво. Біотехнологічні аспекти розведення і селекції домашніх тварин. Способи одержання препаратів антибіотиків, кормового білка та амінокислот для тваринництва. Генетична інженерія культивуючих клітин ссавців. Трансгенні тварини. Біотехнологія переробки відходів тваринництва. Отримання енергії з біомаси. Біотехнологія в переробляючи галузях агропромислового комплексу.
Рекомендована література: 
  1. Биотехнология. Учеб. Пособие для вузов. В 8 кн. / Под ред. Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова. — М., Висш. Школа, 1987.
  2. Перт С.Дж. Основи культивирования микроорганизмов и клеток. — М., Мир, 1978.
  3. Биотехнология: принципи и применения / Бич Г., Бест Д., Врайерми К. и др. Под ред. И.Хиггинса. — М.: Мир, 1988. — 479 с.
  4. Артамонов В.И. Биотехнология — агропромышленному комплексу. — М.: Наука, 1989. — 160 с.
  5. Герасименко В.Г. Биотехнология. — К.: Вища школа, 1989. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи (реферати, доповіді, мультимедійна презентація)
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — практичні заняття (20 балів), індивідуальні завдання (20 балів) — 40%.
  • Підсумковий контроль — диференційований залік з усною компонентою — контрольна залікова робота-тестування (60 балів) — 60%.
Мова навчання: 
українська