Cучасне програмне забезпечення

Код модуля: 
СКІД_6019_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
ст. викладач Марковець О. В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
  • визначення та основи інформації, інформаційних технологій та програмного забезпечення,
  • принципи функціонування програмного забезпечення,
  • особливості сучасних графічних операційних систем,
  • функції сучасного програмного забезпечення та прикладних програм загального призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи інформаційних технологій.
Зміст навчального модуля: 
Програмне забезпечення ПК. Взаємозв’язок між апаратним і програмним забезпеченням ПК. Види, призначення та склад операційних систем (ОС). Призначення, класифікація та характеристика сервісних програм. Призначення, класифікація та характеристика прикладного ПЗ. Призначення, характеристики та типи текстових та табличних редакторів. Системи автоматизованого перекладу та лінгвістичне програмне забезпечення. Інформаційні мережі. Локальні та глобальні мережі зв’язку. Глобальна мережа Інтернет. Інформаційні технології та програмне забезпечення для роботи в Інтернеті.
Рекомендована література: 
  1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 3-тє оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2009. — 584 с.
  2. Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Комп’ютерні мережі, HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. — Львів: СПД Глинський, 2009 — 240 с.
  3. Голощук Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання: автореферат дисертації кандидата технічних наук: 01.05.03 / Р. О. Голощук; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 20 с.
  4. Шаховська Н. Б. Алгоритми та структури даних: навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. — Львів: «Магнолія 2006», 2010. — 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (45 балів), усне опитування.
  • Контрольний захід (55 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська