Ціноутворення

Код модуля: 
ЕПІ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна к-сть годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32 , практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Володимир Мирославович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • сутність і завдання ціноутворення;
 • поняття системи цін і види цін;
 • методологію ціноутворення;
 • методи ціноутворення
 • цінову політику підприємств і вибір цінової стратегії;
 • особливості формування цін в сучасних українських умовах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Мета і завдання дисципліни. Ціна в сучасній економіці Система цін. Методологія ціноутворення Цінова політика підприємства і вибір цінової стратегії. Методи ціноутворення. Особливості формування цін в сучасних українських умовах. Світові ціни. Ціни міжнародних контрактів. Основні принципи формування зовнішньоторгових цін.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями)// Закони України. — т.1. —К., 1996 р.
 2. Постанова КМУ «Про удосконалення порядку формування цін» від 18 грудня 1998 р.
 3. Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення. Навч. Посібник. — К.: Кондор, 2007. — 252 с.
 4. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомпромполітики України від 2 лютого 2001 р. № 47.
 5. 7. Колесников О.В. Ціноутворення: Навч. Посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 144 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль − 40%,
 • підсумковий контроль — 60%
Мова навчання: 
українська