Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 2

Код модуля: 
АТХП_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 ( кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80(лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
ст.. викладач С.Б.Онисик
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен вміти:
 • застосувати закони збереження, основні фізичні закони та емпіричні залежності для побудови математичних моделей елементарних фізичних об’єктів;
 • дослідити об’єкт на його математичній моделі аналітично, числовими методами та шляхом структурного моделювання із застосуванням середовищ MATLAB та SIMULINK.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Програмування та алгоритмічні мови,
 • Числові методи і моделювання на ЕОМ ч.1,
 • Теорія функцій комплексної змінної та інтегральні перетворення,
 • Гідро газодинаміка,
 • Термодинаміка та теплотехніка
Зміст навчального модуля: 
Методи побудови математичних моделей динамічних об‘єктів. Приклади побудови мат. моделей елементарних технологічних об'єктів. Дослідження нелінійних систем числовими методам та шляхом їх лінеаризації. Властивості лінійних динамічних систем та форми їх подання. Аналітичне та числове дослідження лінійних систем класичними методам та методами простору станів. Функції середовища MATLAB для моделювання систем. Структурне представлення та імітаційне моделювання лінійних та нелінійних динамічних систем в середовищі MATLAB-Simulink.
Рекомендована література: 
 1. Деруссо П., Рой Р., Клоуз Ч. Пространство состояний в теории управления, «Наука», 1970.
 2. Квакернаак Х., Сиван Р., Линейные оптимальные системы управления, «Мир», 1977
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська