Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 1

Код модуля: 
АТХП_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) авдиторні години — 64 (лекції — 32, практ. заняття — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Теплюх Зеновій Миколайович
Результати навчання: 
 • Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач із застосуванням числових методів.
 • На основі набутих знань студент повинен оволодіти навиками підготовки i розв’язку нескладних технічних i організаційних задач автоматизації
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Алгоритмізація і програмування
 • кореквізити: Числові методи і моделювання на ЕОМ, ч.2
Зміст навчального модуля: 
Вступ: загальні зауваження. Методи розв'язування нелінійних рівнянь: половинного ділення, простих ітерацій, хорд, дотичних та комбінований. Елементи теорії похибок. Джерела і класифікація похибок. Абсолютні та відносні похибки. Значуща цифра числа. Правильні значущі цифри. Розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса. Метод прогонки. Ітераційні методи розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Засоби MatLab для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Ньютона та простих ітерацій для системи нелінійних рівнянь. Функція MatLab solve() для розв’язування системи нелінійних рівнянь. Інтерполювання, екстраполювання. Інтерполяційні поліноми Лагранжа. Роз-ділені різниці. Інтерполяційний многочлен Ньютона. Застосування інтерпо-лювання. Засоби MatLab для інтерполювання. Числове інтегрування. Найпростіші квадратурні формули. Формули трапецій, прямокутників, Сімпсона. Оцінювання похибки квадратурних формул. Вибір кроку інтегрування. Функції MatLab для числового інтегрування. Числові методи розв'язування звичайних диференціальних рівнянь. Метод Ейлера та Рунге-Кутта. Функції MatLab для чисельного розв'язування диференціального рівняння та системи диференціальних рівнянь. Числове диференціювання.
Рекомендована література: 
 1. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. —Львів:Оріяна-Нова, 2006. — 432 с.
 2. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. Основи програмування мовою СІ: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 116с.
 3. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240с.
 4. Подбельский В.В. , Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебн. пособие. — М.: Финансы и статисти¬ка, 2004. — 125 с.
 5. Джонс Б., Эйткен П. Освой самостоятельно С за 21 день. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 285 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська