Числові методи дослідження електромеханічних систем

Код модуля: 
ЕПК
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
професор, д-р техн. наук Мороз Володимир Іванович
Результати навчання: 
Знати:
 • існуючі числові методи розв’язування алгебричних, інтегральних і диференціальних рівнянь;
 • основні засади застосування Z-перетворення для моделювання ЕМС;
 • найуживаніші числові методи інтегрування;
 • базові відомості про методи оптимізації.
Уміти:
 • моделювати ЕМС автоматичного керування і електроприводи зі записом системи диференційних рівнянь як у нормальній формі Коші, так і у вигляді системи різницевих рівнянь;
 • застосовувати для аналізу динаміки електроприводів Z-перетворення;
 • розв’язувати числовими методами алгебричні рівняння;
 • здійснювати числове інтегрування функцій;
 • використати існуючі реалізації числових методів у відомих математичних застосунках (MathCAD і MATLAB).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі, теорія автоматичного керування.
 • кореквізити: Теоретичні основи цифрових систем керування електроприводами
Зміст навчального модуля: 
Числові методи розв’язування алгебричних рівнянь та їх лінійних і нелінійних систем. Методи знаходження означених інтегралів. Методи оптимізації. Методи розв’язування задач динаміки електромеханічних систем.
Рекомендована література: 
 1. Мэтьюз Дж., Финк К. Численные методы. Использование MATLAB, 3-е изд. Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 720 с.
 2. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1980.
 3. Хемминг Р.В. Численные методы (для научных работников и инженеров). — М.: Наука, 1972.
 4. C. Moler. Numerical Computing with MATLAB. — MathWorks, 2004. — http://www.mathworks.com/moler
 5. Арушанян О.Б., Залеткин С.Ф. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. — 2003. — http://www.srcc.msu.su/num_anal/list_wrk/sb3_doc/part6.htm
 6. Смит Дж.М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей: Пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1980.
 7. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи: Пер. с англ. — М.: Мир, 1990.
 8. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2-х книгах: Пер. с англ. — М.: Мир, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська