Числові методи будівельної механіки та систем автоматизованого проектування

Код модуля: 
МБМ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 32 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Шиндер В. К.
Результати навчання: 
Надати студентові знання, які дозволять вільно володіти принципами побудови чисельних алгоритмів розв’язку задач будівельної механіки, методами дослідження конструкцій на їх математичних моделях із застосуванням систем автоматизованого проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вища математика»,
  • «Будівельна механіка»,
  • «Обчислювальна техніка і програмування».
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи побудови математичних моделей, побудова матриць впливу. Матрична форма визначення переміщень. Матрична форма розрахунку рам методом сил. Матрична форма розрахунку рам методом переміщень. Розрахунок конструктивних елементів мостів і тунелей засобами САПР.
Рекомендована література: 
  1. Баженов В. А., Гранат С. Я., Шишов О. В. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс; Підручник — К., 1992 р.
  2. Бугаєв В. Т., Ковтун В. В. Розрахунок конструкцій у маричній формі; Посібник. — Одеса, ОНМУ. 2003р.
  3. Доценко Н. С., Невешит П. М. Матричная форма расчета и програмирования задач строительноой механіки на ЭВМ. — Киев, 1975 г.
  4. Маслейников А. М. Расчет строительных конструкий численными методами. — 1987 г.
  5. Городецкий А. С., Шмунлер В. С., Бондарев А. В. Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. — И., НИАСС — 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: робота на лабораторних заняттях — 15 балів, РГР — 15 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська