Числова обробка експериментальних даних

Код модуля: 
НПЕ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —90(кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Малик Орест Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні класи задач обчислювальної математики; знати методи та алгоритми їх розв’язку.
  • уміти розробляти алгоритми та програми реалізації чисельних методів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
математичний аналіз, лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Інтерполяційні поліноми Лагранжа і Ньютона. Обернена інтерполяція. Наближення функцій методом найменших квадратів. Лінійна, експоненціальна, показникова, дробово-раціональна, логарифм-мічна, гіперболічна та параболічна регресії. Чисельне інтегрування. Прості та складені квадратурні формули прямокутників, трапецій, Сімпсона, Чебишева та Гаусса, Ньютона-Котеса. Похибки квадратурних формул. Чисельне диференціювання на основі інтерполяційних формул Ньютона і Лагранжа. Методи Гауса, Гауса-Жордана і Холесського для розв"язку системи лінійних алгебрагічних рівнянь (СЛАР). Методи послідовних наближень і Зейделя для розв"язку СЛАР, оцінки їх точності. Алгебраїчні та трансцендентні рівняння. Методи хорд, дотичних і послідовних наближень для розв"язку рівнянь. Метод ітерації для нелінійної системи рівнянь. Визначення коренів алгебраїчних рівнянь. Схема Горнера. Виділення квадратного трьохчлена методом Хічкока. Метод Пікара для звичайних диференційних рівнянь. Чисельне інтегрування диференційних рівнянь. Метод Ейлера та його модифікація. Класифікація диференційних рівнянь в частинних похідних.
Рекомендована література: 
  1. Данилина Н.И. и др. Численные методы. М., «Высшая школа», 1976.
  2. Форсайт Т.И. и др. Машинные методы математических вычислений. М., «Мир», 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (10%): звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (90 %, диференційований залік): тестування
Мова навчання: 
українська