Чисельні методи (Курсова робота)

Код модуля: 
ПМ_6151_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 0 (лекції — 0, практичні — 0).
Лектори: 
 • доктор ф.-м. н., професор Кутнів Мирослав Володимирович,
 • к. ф.-м. н., доцент Пізюр Ярополк Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: основні чисельні методи розв’язування складних математичних задач;
 • уміти: вибирати метод чисельного розв’язування, застосувати цей метод до прикладної задачі, оцінити точність одержаного результату.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • математичний аналіз,
 • алгебра і геометрія,
 • диференціальні рівняння,
 • функціональний аналіз,
 • програмування,
 • чисельні методи (частина 1 і 2).
Зміст навчального модуля: 
Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Методи розв’язування нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь. Інтерполяція та чисельне диференціювання. Чисельне інтегрування. Чисельні методи розв’язування задачі Коші та крайових задач для ЗДР. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь з частинними похідними.
Рекомендована література: 
 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.- М.: Наука, 1987.-600 с.
 2. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. —К.:Вища школа, 1995, ч.1, ч.2.
 3. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций.-М.: Наука, 1980.-352 с.
 4. Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближения.- М.: Наука, 1984.-352 с.
 5. Калиткин Н.Н. Численные методы.-М.:Наука, 1978.
 6. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.-М.:Наука, 1989.
 7. Попов Б.А., Теслер Г.С. Приближение функций для технических приложений.-Киев: Наук. думка, 1980.- 352 с.
 8. Попов Б.А. Равномерное приближение сплайнами. Киев: Наук. думка, 1989.- 272 с.
 9. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.- М.: Наука, 1989.-432 с.
 10. Самарский А.А. Теория разностных схем.- М.:Наука, 1989.
 11. Хайрер Э., Нерсет С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.-М.:Мир, 1990.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації з викладачами
Методи і критерії оцінювання: 
оцінюється рівень володіння матеріалом курсової роботи, рівень розробленого програмного продукту, якість оформлення курсової роботи
Мова навчання: 
українська