Чисельні методи, частина 2

Код модуля: 
ПМ_6108_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д. фіз.-мат. н., проф. Кутнів Мирослав Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні чисельні методи розв’язування складних математичних задач;
 • уміти вибирати метод чисельного розв’язування, застосувати цей метод до прикладної задачі, оцінити точність одержаного результату.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • математичний аналіз,
 • функціональний аналіз,
 • диференціальні рівняння,
 • чисельні методи 1,
 • програмування.
кореквізит:
 • чисельні методи математичної фізики.
Зміст навчального модуля: 
Чисельні методи розв'язування задачі Коші (однокрокові, багатокрокові) для звичайних диференціальних рівнянь, чисельне розв'язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, метод стрільби, метод скінченних різниць, метод скінченних елементів.
Рекомендована література: 
 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.. Численные методы.-М.:Наука, 1987.
 2. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. —К.:Вища школа, 1995, ч.1, ч.2 .
 3. Данилович В., Кутнів М. Чисельні методи.-Львів:Кальварія, 1998.
 4. Калиткин Н.Н. Численные методы.-М.:Наука, 1978.
 5. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.-М.:Наука, 1989.
 6. Самарский А.А. Теория разностных схем.- М.:Наука, 1989.
 7. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. — М.:Наука, 1989.
 8. Хайрер Э., Нерсет С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.-М.:Мир, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних та лабораторних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська