Чисельні методи

Код модуля: 
ІСМ_6071_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 ( кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 90 (лекції — 36, практ. — 0, лаб. роб — 54)
Лектори: 
к.т.н., доц. Чирун Любомир Вікторович
Результати навчання: 
 • знати основні чисельні методи для чисельного інтегрування та диференціювання, методи розв’язування СЛАР і СДР, методи наближених обчислень і теорію похибок.
 • уміти практично реалізовувати чисельні методи з використанням сучасних інформаційних технологій; працювати з використанням сучасного математичного програмного забезпечення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Проблемно-орієнтовані мови програмування,
 • Математичний аналіз та лінійна алгебра,
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
Зміст навчального модуля: 
Похибки обчислень. Скінченні різниці. Узагальнення теореми Лагранжа. Апроксимація і інтерполяція. Наближене диференціювання. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язування систем нелінійних рівнянь. Власні значення та власні вектори.
Рекомендована література: 
 1. Ляшко И.И., Макаров В.Л., Скоробагатько А.А. Методы вычислений. — Киев: Вища школа, 1977, — 406 с.
 2. Бахвалов Н.С. Численные методы. — М.: Наука, 1973. — 632 с.
 3. Гаврілюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. — Київ: Вища школа, в 2-х частинах, 1995.
 4. Форсайт Дж., Молер К. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. — М.: Мир, 1969. — 168с.
 5. Калиткин Н.Н. Численные методы, — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 6. Волков Е.А. Численные методы, — М.: Наука, 1982. — 256 с.
 7. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. — М.: Мир, 1980, — 280с.
 8. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. — М.: Наука, 1972, — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська