Чисельні методи

Код модуля: 
ПЗ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, прак. заняття — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н. доц. Гавриш Василь Іванович
Результати навчання: 
 • виділяти та класифікувати задачі чисельного розв’язування;
 • вміти вибирати метод чисельного розв’язування, скласти алгоритм та програму числової реалізації розв’язку;
 • розробляти тестові програмні продукти, як для цілого класу методів так і для окремого алгоритму;
 • володіти сучасними пакетами прикладних програм (Mathlab, MathCad, Maple, Mathematica).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Основи програмування,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
Зміст навчального модуля: 
Математичне моделювання та обчислювальний експеримент. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь та систем. Апроксимація, інтерполяція та екстраполяція функцій. Чисельне диференціювання та інтегрування. Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Чисельне розв’язування крайових задач математичної фізики. Розв’язування наведених математичних задач із використанням сучасних пакетів прикладних програм.
Рекомендована література: 
 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы: Учеб. пособие. — М.: Наука, 1987. — 600 с.
 2. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. — К.: Вища школа, 1995, ч.1, ч.2.
 3. Данилович В, Кутнів М. Чисельні методи. — Львів: Кальварія, 1998. — 222 с.
 4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1970. — 386 с.
 5. Калиткин Н.Н. Численные методы — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 6. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики — М.: Наука, 1989.
 7. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы — М.: Наука, 1989.
 8. Хайрер Э., Нерсет С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений — М.: Мир, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): модульний контроль № 1(35%), модульний контроль № 2 (35%)
Мова навчання: 
українська