Чинники успішного працевлаштування за фахом

Код модуля: 
МО_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
асистент Гладун С.О.
Результати навчання: 
Знати:
 • зміст та основні положення державних програм (законодавчо-нормативної документації) в сфері зайнятості і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів;
 • правила побудови стратегії пошуку роботи;
 • вимоги до документального супроводу працевлаштування;
 • правила ділового спілкування із роботодавцем та психологічні аспекти успішного працевлаштування;
 • принципи побудови трудової кар’єри;
 • головні вимоги до фахової підготовки.
Вміти:
 • визначати стратегічні цілі професійної діяльності;
 • аналізувати сучасний ринок праці і попит-пропозицію на вакансії за фахом;
 • вільно оперувати правилами складання власного портфоліо для пошуку роботи; презентувати власні професійні і творчі здібності під час проходження співбесіди та випробувального терміну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пре реквізит:
 • основи менеджменту,
 • основи підприємництва;
кореквізит: технологія лідерства в організації.
Зміст навчального модуля: 
Ринок праці України в умовах сучасної економіки. Основні поняття та аспекти функціонування ринку праці. Молодіжний сегмент ринку праці. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України. Технологія ефективного пошуку першого робочого місця. Основні шляхи пошуку потенційного працедавця. Метод активного прямого пошуку роботи. Техніка телефонних розмов. Ресурси кадрових та рекрутингових агентств, ДСЗ (Державна служба зайнятості)- переваги та недоліки. Процедура відбору кандидатів на вакантну посаду. Резюме — візитна картка претендента. Зміст резюме, способи та правила складання. Загальні вимоги до написання супровідного та мотиваційного листа. Портфоліо претендента. . Співбесіда з працедавцем — основний етап працевлаштування. Основні правила поведінки та психологічні моменти успішного проходження співбесіди. Самопрезентація, основні аспекти.Перші кроки на робочому місці. Трудові відносини. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Соціально- психологічні особливості адаптації на новому робочому місці. Трудова кар’єра. Самомаркетинг та самоменеджмент в трудовій кар’єрі. Культура поведінки та етика ділового спілкування.
Рекомендована література: 
 1. Азбука пошуку роботи : [навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу професію] / JI. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2008. — 152 с.
 2. Барб’є Жан-Поль. Партнерство державних та приватних структур у сфері послуг з працевлаштування / Жан-Поль Барб’є, Елен Хансен, Олександр Самородов. — Женева: Міжнар. бюро праці, 2008. — 31 с.
 3. Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : [навч. посібник] / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В. — К.: Професіонал, 2009. — 206 с.
 4. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології /[А. А. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ, політехн. ін-т». — К.: Освіта України, 2009. — 187 с.
 5. Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М. Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень: навч. посіб. / М. Д. Гінзбург (ред.). — [2-ге вид., випр. і доп.]. — К.: Інкос, 2007. — 672 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): індивідуальні письмові практичні завдання та електронні презентації, усне опитування
 • заліковий контроль (70%): тестування
Мова навчання: 
українська