Чинники успішного працевлаштування за фахом

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — (лекції — 16, практичних занять — 16, сам. роб. — 28)
Лектори: 
 • д.е.н., проф. Поплавська Ж.В., кафедра теоретичної та прикладної економіки,
 • д.е.н., проф. Захарчин Г.М., кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Результати навчання: 
знати:
 • зміст та основні положення державних програм (законодавчо-нормативної документації) в сфері зайнятості і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів;
 • правила побудови стратегії пошуку роботи;
 • вимоги до документального супроводу працевлаштування;
 • правила ділового спілкування із роботодавцем та психологічні аспекти успішного працевлаштування;
 • принципи побудови трудової кар’єри;
 • головні вимоги до фахової підготовки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
 • кореквізити: Методологія та організація наукових досліджень.
Зміст навчального модуля: 
Ринок праці України в умовах сучасної економіки. Основні поняття та аспекти функціонування ринку праці. Молодіжний сегмент ринку праці. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України. Технологія ефективного пошуку першого робочого місця. Основні шляхи пошуку потенційного працедавця. Метод активного прямого пошуку роботи. Техніка телефонних розмов. Ресурси кадрових та рекрутингових агентств, ДСЗ (Державна служба зайнятості)— переваги та недоліки. Процедура відбору кандидатів на вакантну посаду. Резюме — візитна картка претендента. Зміст резюме, способи та правила складання. Загальні вимоги до написання супровідного та мотиваційного листа. Портфоліо претендента. Співбесіда з працедавцем — основний етап працевлаштування. Основні правила поведінки та психологічні моменти успішного проходження співбесіди. Самопрезентація, основні аспекти. Перші кроки на робочому місці. Трудові відносини. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Соціально-психологічні особливості адаптації на новому робочому місці. Трудова кар’єра. Самомаркетинг та самоменеджмент в трудовій кар’єрі. Культура поведінки та етика ділового спілкування.
Рекомендована література: 
 1. Азбука пошуку роботи: [навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу професію] / Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2008. — 152 с.
 2. Барб’є Жан-Поль. Партнерство державних та приватних структур у сфері послуг з працевлаштування / Жан-Поль Барб’є, Елен Хансен, Олександр Самородов. — Женева: Міжнар. бюро праці, 2008. — 31 с
 3. Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення: [навч. посібник] / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В. — К.: Професіонал, 2009. — 206 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
семестровий контроль, який проводиться у формі заліку (диференційованого) та включає поточний контроль.
 • Максимальна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська