Чинники успішного працевлаштування за фахом

Код модуля: 
МПА
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практична робота — 16)
Лектори: 
асистент Гладун С.О., кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Результати навчання: 
 • Знати: зміст та основні положення державних програм (законодавчо-нормативної документації) в сфері зайнятості і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; правила побудови стратегії пошуку роботи; вимоги до документального супроводу працевлаштування; правила ділового спілкування із роботодавцем та психологічні аспекти успішного працевлаштування; принципи побудови трудової кар’єри; головні вимоги до фахової підготовки;
 • Вміти: визначати стратегічні цілі професійної діяльності; аналізувати сучасний ринок праці і попит-пропозицію на вакансії за фахом; вільно оперувати правилами складання власного портфоліо для пошуку роботи; презентувати власні професійні і творчі здібності під час проходження співбесіди та випробувального терміну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • функціональна логістика,
 • управління ризиками в логістиці.
кореквізити:
 • логістичне консультування,
 • логістичний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Ринок праці України в умовах сучасної економіки. Основні поняття та аспекти функціонування ринку праці. Молодіжний сегмент ринку праці. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України. Технологія ефективного пошуку першого робочого місця. Основні шляхи пошуку потенційного працедавця. Метод активного прямого пошуку роботи. Техніка телефонних розмов. Ресурси кадрових та рекрутингових агентств, ДСЗ (Державна служба зайнятості)— переваги та недоліки. Процедура відбору кандидатів на вакантну посаду. Резюме — візитна картка претендента. Зміст резюме, способи та правила складання. Загальні вимоги до написання супровідного та мотиваційного листа. Портфоліо претендента. Співбесіда з працедавцем — основний етап працевлаштування. Основні правила поведінки та психологічні моменти успішного проходження співбесіди. Самопрезентація, основні аспекти.Перші кроки на робочому місці. Трудові відносини. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Соціально-психологічні особливості адаптації на новому робочому місці. Трудова кар’єра. Самомаркетинг та самоменеджмент в трудовій кар’єрі. Культура поведінки та етика ділового спілкування.
Рекомендована література: 
 1. Азбука пошуку роботи : [навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу професію] / Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2008. — 152 с.
 2. Барб’є Жан-Поль. Партнерство державних та приватних структур у сфері послуг з працевлаштування / Жан-Поль Барб’є, Елен Хансен, Олександр Самородов. — Женева: Міжнар. бюро праці, 2008. — 31с.
 3. Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : [навч. посібник] / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В. — К.: Професіонал, 2009. — 206 с.
 4. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології /[А. А. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К.: Освіта України, 2009. — 187 с.
 5. Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М. Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень: навч. посіб. / М. Д. Гінзбург (ред.). — [2-ге вид., випр. і доп.]. — К.: Інкос, 2007. — 672 с.
 6. Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Інформаційний бюлетень. — К.: Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 2010. — 127 с.
 7. Кудріна, Тетяна Семенівна. Психологія мотивації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. С. Кудріна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2008. — 238 с.
 8. Лисенко Любов Іванівна. Ринок праці. Техніка пошуку роботи : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І.Лисенко, Б.В.Максимов ; Під ред. В.К.Маригодова. — К.: Вид. дім «Професіонал», 2004. — 311 с.
 9. Міненко, Володимир Леонідович. Державне регулювання ринку праці в умовах глобалізації економіки : теорія та практика / В. Л. Міненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. — 202 с.
 10. Попов С. В. Зайнятість та ринок праці в умовах ринкової економіки / С. В. Попов ; М-во внутр. справ України, Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. — Сімферополь: Барановська О. І., 2008. — 325, [1] с.
 11. Психологія працевлаштування : Хрестоматія до навч. курсу / Переяслав- Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди / О. М. Макаренко (упоряд.). — Переяслав-Хмельницький, 2007. — 123 с.
 12. Радул Валерій Вікторович. Дослідження особливостей самореалізації особистості / [Радул В. В., Краснощок І. П., Лебедик І. В.]. — К.: Імекс-ЛТД, 2009. — 350 с.
 13. Рекомендації з позитивної практики : резюме / Обл. універсал. б-ка ім. Д.І.Чижевського ; [Пер. І.М.Філіпов, О.М.Волохін]. — Кіровоград: [Полімед-Сервіс], 2005. — 27, [1] с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
семестровий контроль, який проводиться у формі заліку (диференційованого) та включає поточний контроль.
 • Максимальна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська