Бурова справа

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Босак М. П.
Результати навчання: 
Вивчення способів буріння, обладнання та інструментів для буріння, технології буріння та кріплення водозабірних свердловин а також свердловин для контролю підземних вод, вибір конструкцій свердловини і фільтра для конкретних геологічних умов.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Фізика,
  • Геологія та гідрогеологія,
  • Технічна механіка рідини та газу.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про буріння свердловин. Основна термінологія. Способи та мета буріння свердловин. Ручне і ударно-канатне буріння. Інстументи, бурові верстати, технологія буріння. Роторне буріння. Інструменти обладнання, бурові верстати. Механізми руйнування гірських порід. Режими роторного буріння. Буріння зі зворотнім промиванням. Колонкове буріння. Інструменти, обладнання, бурові верстати, колонкові снаряди. Технологія буріння. Промивання свердловини. Призначення промивання. Види промивних агентів, приготування та параметри промивних рідин та розчинів, видалення шламу зі свердловини. Можливі ускладнення та способи їх усунення. Інші способи буріння: шнековий, вибійними двигунами, вібраційний, гідро(пневмо)ударний, термічний. Гідравлічний спосіб буріння свердловин, вибуховий спосіб буріння свердловин. Свердловини та голкофільтрове устаткування для водозниження. П’єзометричні свердловини для контролю фільтраційного режиму ґрунтових вод в ґрунтових ГТС та забудованих територіях.
Рекомендована література: 
  1. Тугай A. M., Орлов В. О., Шадура В. О. Т-66. Бурова справа в водопостачанні: Підручник. — Рівне: НУВГП, 2004. — 268 с.
  2. Ильин В. Т., Сафонов Н. А. Буровое дело. — М.: Колос, 1972.
  3. Морозов Э. Я., Мерщий В. А. Сооружение и эксплуатация водозаборных скважин. — К.: Будівельник, 1979.
  4. Справочник по специальным работам. Проектирование и сооружение скважин для водоснабжения. — М.: Госстройиздат, 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів; контрольний захід — 80 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 10 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська