Бухгалтерський та управлінський облік

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 32)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.;
 • к.е.н., доц. Гончар М.Ф.
Результати навчання: 
 • розуміти сутність та основні положення системи бухгалтерського обліку, нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, особливості відображення в обліку різноманітних операцій, а також порядок здійснення аналізу та аудиту господарської діяльності підприємства;
 • знати теоретичні основи та методологічні аспекти управлінського обліку, як дисципліни, яка забезпечує необхідною інформацією керівний персонал усіх рівнів організаційної структури підприємства для формування та прийняття управлінських рішень, їх оптимізації та контролю за виконанням управлінських рішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: бухгалтерський облік, економіка підприємства
 • кореквізит: економіка та правове забезпечення діяльності підприємства
Зміст навчального модуля: 
загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод; бухгалтерський баланс; рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис; оцінювання та калькуляція; облік необоротних активів; облік запасів; облік грошових коштів і дебіторської заборгованості; облік фінансових інвестицій; облік власного капіталу; облік зобов’язань; облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу; облік витрат діяльності підприємства; облік доходів і фінансових результатів; фінансова звітності; зміст, мета й організація управлінського обліку; класифікаційні структура витрат у системі управлінського обліку; формування моделі прийняття управлінських рішень; суть і взаємозв’язок управлінського і калькуляційного обліку; зведений облік витрат на калькуляційними елементами; методи калькулювання собівартості продукції у системи виробничого обліку; аналіз релевантної інформації для оптимізації прийняття управлінських рішень; облік за центрами відповідальності.
Рекомендована література: 
 1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир : ЖІТУ, 2000. — 640 с.
 2. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньо економічної діяльності — К.: Каравела, 2011. — 400 с.
 3. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник. — 4-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 550 с.
 4. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2003. — 704 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): виконання індивідуального завдання, опитування, виконання лабораторних робіт
 • підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська