Будівлі та споруди при впливі аварійних вибухових навантажень

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год. (3 кредити ЕCTS), лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шналь Т. М.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері проектування вибухостійких будівель та споруд із залізобетону, сталевих та кам’яних конструкцій, застосування методик визначення динамічних навантажень, які виникають при вибухах газопароповітряних сумішей, розрахунку конструкцій та несучих систем промислових будівель на особливе поєднання навантажень з урахуванням вибухового навантаження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вогнестійкість дерев’яних конструкцій»,
 • «Вогнестійкість металевих конструкцій»,
 • «Вогнестійкість залізобетонних конструкцій».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення основних принципів проектування вибухостійких будівель, особливих динамічних впливів та навантажень: вибухові впливі; характеристики дефлаграційні вибухи, параметри вибухових хвиль, динамічні навантаження на огороджуючі конструкції, визначення динамічних навантажень при дефлаграційному вибуху, визначення динамічних навантажень при детонаційному вибуху, узагальнені розрахункові закони зміни динамічних навантажень в часі; основних положень розрахунку конструкцій вибухонебезпечних будівель та споруд на особливе поєднання навантажень: поєднання навантажень, граничні стани, розрахункові динамічні характеристики матеріалів, еквівалентні статичні навантаження, частоти коливань конструктивних елементів будівель та споруд; проектування одноповерхових та багатоповерхових промислових будівель при впливах від внутрішнього вибуху, проектування одноповерхових та багатоповерхових промислових будівель при впливах від зовнішнього вибуху.
Рекомендована література: 
 1. Б. С. Расторгуев, А. И. Плотников, Д. З. ХуснутдиновПроектирование зданий и сооружений при аварийныхвзрывныхвоздействиях. Учебноепособие, — М.: ИздательствоАссоциациистроительныхвузов, 2007, — 152 с.
 2. Митрофанов В. В. Детонациягомогенных и гетерогенных систем. — Новосиб.: Изд-воИГиЛ СО РАН, 2003. — 200 с.
 3. Semenov I. etal. Three-dimensionalnumericalsimulationofshockand de-tonationwavespropagationintubeswithcurvedwalls // ScienceandTechnologyofEnergeticMaterials. — 2011. — Vol. 72, No. 4. — P. 116 — 122.
 4. Войцеховский Б. В. и др. Структура фронтагазовойдетонации. — Новосиб.: Изд-во СО АН СССР, 1963. — 168 с.
 5. Марков В. В. Численное моделирование образования многофронтовой структуры детонационной волны // ДАН. — 1981. — Т. 258, № 2. — с. 314 — 17.
 6. Современные проблемы исследования быстропротекающих процессов и явлений катастрофического характера / Под. ред. О. М. Белоцерковского и др. — М.: Наука, 2007. — 223 с.
 7. Lee J. H. S. TheDetonationPhenomenon. — Cambr. Univ. Pr., 2008. — 402 P.
 8. Самарский А. А., Попов Ю. П. Разностныеметодырешения задач газовойдинамики. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. — 424 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота над РГР
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 100 балів (практичні заняття — 60 балів, контрольна робота — 40 балів).
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська