Будівельно-технологічні рішення нових і відновлювальних будівель

Код модуля: 
АК_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 60 години, 2 кредити ECTS. Аудиторних — 32 год. (лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
к. т. н., доцент Гладишев Д. Г.
Результати навчання: 
Формування у студентів теоретичних знань і набуття ними початкових практичних навичок проекту¬вання громадських та виробничих будівель, включаючи відомості про реконструкцію та підсилення деяких структурних частин будинків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Архітектура будівель та споруд»,
  • «Планування і благоустрій населених місць, будинків і споруд»,
  • «Технологія будівельного виробництва».
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення проектування громадських та виробничих будівель. Пожежно-технічна класифікація об’єктів будівництва. Під’ємно-транспортне обладнання виробничих будинків. Об’ємно-планувальні рішення будинків. Природне освітлення будинків. Основні поняття про конструктивні елементи і конструктивні системи будинків. Конструктивні вирішення структурних частин (фундаменти, стіни, колони, перекриття, сходи, підкранові балки, підлоги, покрівля, вікна, двері, ліхтарі) будинків і споруд. Допоміжні будинки та приміщення виробничих будинків. Реконструкція та підсилення структурних частин будівель і споруд.
Рекомендована література: 
  1. Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. М., 1987.
  2. Орловский Б. Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. М., 1991.
  3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий. Учебное пособие для техникумов. — Л.: Стройиздат, 2005.
  4. Шубин Л. Ф. Промышленные здания. М., 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20%, підсумковий контроль (залік) — 80%.
Мова навчання: 
українська