Будівельно-технічна експертиза

Код модуля: 
КПП_8029_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58.
Результати навчання: 
 • знати загальні положення будівельно-технічної експертизи та окремих її видів;
 • Вміти визначати дійсну, відновну та залишкову вартість будівель та споруд на різні періоди часу;
 • Вміти визначати технічний стан як окремих частин будівельних конструкцій та споруд, так і цілих будівель, інженерного обладнання та устаткування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
Визначення ринкової вартості нерухомого майна; Установлення факту виконання на об’єкті робіт, про які йдеться в звітній документації; Визначення об’єму та вартості виконаних будівельних робіт;
 • Визначення відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (тощо).
 • Визначення залишкової, дійсної чи відновної вартості об’єкту будівництва;
 • Визначення вартості проектних робіт з проведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об’єкту будівництва;
 • Визначення вартості будівництва за задану дату;
 • Визначення вартості будівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту.
Рекомендована література: 
 1. Експертизи у судовій практиці. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 3. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 4. Проведення судових будівельно-технічних експертиз з визначення категорії приміщень в залежності від функціонального призначення: Методичні рекомендації / Мін’юст України. КНДІСЕ; [О.І. Буратевич; О.С.Лисак, О.М.Сверида] — К.: 2012. — 56 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен).
Мова навчання: 
українська