Будівельні конструкції заводського виготовлення

Код модуля: 
БКМ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 год., лекції — 28 год., практичні заняття — 14 год., кредити ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Шуляр Р. А.
Результати навчання: 
Підготовка бакалавра, що володіє навиками інженерного розрахунку та конструювання найбільш поширених залізобетонних, металевих та дерев’яних конструкцій заводського виготовлення, вміє визначати вплив технологічних факторів на якість виробів заводів будівельної індустрії, проводити контроль якості будівельних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Будівельні конструкції»,
 • «Архітектурні конструкції»,
 • «Будівельні матеріали».
Зміст навчального модуля: 
Технологічні фактори, що впливають на міцність,жорсткість та тріщиностійкість залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. Оцінка якості будівельних виробів і конструкцій (неруйнівні методи, випробування статичним та динамічним навантаженням). Організація випробувальних лабораторій та їх атестація. Основні положення конструювання і розрахунку металевих форм для виготовлення залізобетонних виробів.
Рекомендована література: 
 1. Зайцев Ю. В. Строительные конструкции заводского изготовления. — М.: Высшая школа, 1987. — 352 с.
 2. Лучко Й. Й., Коваль П. М., Дем’ян М. Л. Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів і конструкцій. — Львів: Каменяр, 2001. — 436 с.
 3. Испытания сборных железобетонных конструкций / Комар А. Г. и др. — М.: Высшая школа, 1980. — 270 с.
 4. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції. — Львів: Світ, 2002. — 312 с.
 5. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. — М.: Стройиздат,1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська