Будівельні конструкції будівель і споруд міського

Код модуля: 
БКМ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 22 год., лекції — 14 год.,практичні заняття — 8 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н.,доцент Лі соцький Р. В.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань методів розрахунку та конструювання металевих конструкцій та вміння застосувати, їх при проектуванні балочних кліток з прокатних та зварних металевих конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Будівельна механіка», «Опір матеріалів» , «Будівельні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика балок і балкових кліток. Настили. Балки складеного перерізу. Монтажні стики балок. Розрахунок і конструювання.
Рекомендована література: 
  1. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції. Львів: Світ, 2002, — 312 с.
  2. Беленя Е. И. Металлические конструкции. Москва, Стройиздат, 1986, 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 40 балів.
  • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська