Будівельні конструкції

Код модуля: 
БКМ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практичні заняття — 16), самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • ст. викл. Шпак Михайло Миколайович,
 • к. т. н, ст. викл. Крамарчук Андрій Петрович.
Результати навчання: 
 • Знати класифікацію будівельних конструкцій і їх роль у створенні різноманітних каркасів і несучих систем як конструктивної основи будинків і споруд; види матеріалів для БК та їх фізико-механічні характеристики; методи розрахунку БК, зокрема, за граничними станами і їх з’єднань та стиків; основи розрахунку фундаментів неглибокого закладання.
 • Уміти розраховувати і конструювати перерізи металевих, залізобетонних, кам’яних конструк¬цій; проектувати їх елементи, вузли та прості конструкції; проектувати фундаменти неглибокого закладання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: «Опір матеріалів» , «Архітектура будівель і споруд», «Теоретична механіка», «Будівельна механіка», «Будівельне матеріалознавство», «Основи механіки грунтів».
 • Кореквізити: «Метали та зварювання в будівництві».
Зміст навчального модуля: 
Основні положення: конструктивні елементи будинків та споруд, основні вимоги до проектування; методи розрахунку БК та фундаментних основ; навантаження і впливи та їх поєднання. Металеві конструкції: фізико-механічні властивості сталей і алюмінієвих сплавів; марки і класи сталей; центрально-розтягнені та центрально-стиснені сталеві елементи; сталеві елементи, що згинаються; позацентрово-стиснені та позацентрово-розтягнені елементи; принцип забезпечення місцевої стійкості; болтові та зварні з’єднання; проектування прокатних балок і балок складеного перерізу. Залізобетонні конструкції: види бетонів та арматури для залізобетонних конструкцій та їхні фізико-механічні властивості; методи розрахунку; стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи; розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів, що згинаються, за нормальними та похилими перерізами; проектування елементів монолітного перекриття, колони та фундаменту. Кам’яні конструкції: матеріали для кам’яних конструкцій та їхні фізико-механічні властивості; проектування стиснених елементів-стовпів. Основи механіки ґрунтів та фундаменти: основні відомості про ґрунти основ під фундаменти та їхні властивості; розрахунок і конструювання фундаментів неглибокого закладання; проектування монолітного центрально-навантаженого фундаменту.
Рекомендована література: 
 1. Бучок Ю. Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник. — К.: Вища школа, 1994.
 2. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції/ За редакцією Ф. Є. Клименка: Підручник. — Львів: Світ, 2002. — 312 с.
 3. СНіП ІІ-23-81*. Стальные конструкции. / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР,1990. — 96 с.
 4. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мінбуд України, 2006.
 5. Стасюк М. І. Залізобетонні конструкції. Ч. І. Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами. К.: ІЗМН, 1997. — 272 с.
 6. Залізобетонні конструкції / Під ред. Барашикова А. Я. — К.: Вища школа , 1994. — 352 с.
 7. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.
 8. Інженерна геологія: Механіка грунтів, основи і фундаменти. Підручник / М. Л.Зоценко, В. І. Коваленко та ін. — К.: Вища школа, 1992. — 408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену.
Максимальна підсумкова оцінка 100 балів:

 • поточний контроль — 20 балів (практичні заняття, самостійна робота),
 • модульні контролі № 1 — 40 балів і № 2 — 40 балів.
Мова навчання: 
українська