Будівельні конструкції

Код модуля: 
БКМ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
144 год., лекції — 48 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 0 год., модульний контроль — 4 год., самостійна робота 80 год., 2 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., ст. викл. Крамарчук А. П.
Результати навчання: 
Завданням вивчення дисципліни «Будівельні конструкції» є підготовка спеціаліста бакалавра, який знає: класифікацію будівельних конструкцій і їх роль у створенні різноманітних каркасів як конструктивної основи будівель і споруд, види матеріалів для будівельних конструкцій і їх механічні та фізичні характеристики, має навички розрахунку міцності перерізів металевих, залізобетонних конструкцій та їх елементів за різноманітних силових впливів, володіє знаннями основ механіки ґрунтів та має навички розрахунку грунтових основ і проектування фундаментів неглибокого закладання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Архітектура будівель і споруд»,
 • «Теоретична механіка»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Будівельне матеріалознавство»,
 • «Інженерна геологія»,
 • «Метали та зварювання в будівництві».
Зміст навчального модуля: 
Конструктивні елементи будинків і споруд та основні положення щодо їх розрахунку. Основні принципи розрахунку будівельних конструкцій та ґрунтових основ під будинки та споруди. Навантаження і впливи. Загальні відомості про металеві конструкції та матеріали для них. Розрахунок елементів за умов різноманітних силових впливів. Елементи, які завантажені осьовою силою. Згинані елементи. Позацентрово розтягнені, позацентрово стиснені та стиснено-зігнуті елементи. З’єднання в металевих конструкціях. Болтові з’єднання. З’єднання в металевих конструкціях. Електрозварні з’єднання. Загальні відомості про залізобетонні конструкції та їх елементи. Матеріали для залізобетонних конструкцій: бетон і його фізико-механічні властивості. Залізобетон та його властивості. Основи теорії розрахунку залізобетонних конструкцій. Розрахунок нормальних перерізів згинаних залізобетонних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням. Розрахунок нормальних перерізів згинаних залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням. Розрахунок нормальних перерзів згинаних залізобетонних елементів таврового профілю з одиночним армуванням. Розрахунок похилих перерізів залізобетонних згинаних елементів у зоні дії поперечних сил. Розрахунок і конструювання залізобетонних елементів, навантажених осьовою силою. Розтягнені елементи. Стиснені елементи. Плоскі балкові залізобетонні перекриття. Основні відомості про ґрунти основ і їх властивості. Фундаменти неглибокого закладання.
Рекомендована література: 
 1. Бучок Ю. Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник. — Київ: Вища школа, 1994. — 447 с.
 2. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мінбуд України, 2006. — 60 с.
 3. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М. Металеві конструкції: Підручник. — Львів: Світ, 1994. — 280 с.
 4. Стасюк М. І. Залізобетонні конструкції. Ч. І. Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами. Κ.: ІЗМН, 1997. — 272 с.
 5. Залізобетонні конструкції /Під ред. Барашикова А. Я. — К.: Вища школа, 1994. — 352 с.
 6. СНиП 2.03.01-84*. Бетонньїе и железобетонньїе конструкций. Норми проектирования. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. — 80 с.
 7. Інженерна геологія: Механіка ґрунтів, основи і фундаменти. Підручник / М. Л.Зоценко, В. І. Коваленко та ін. — К.: Вища школа, 1992. — 408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; модульний контроль — 80 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 5 балів, курсовий проект — 5 балів;
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська