Будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам теоретичних, нормативних та практичних знань про способи та технічні засоби будівельного водопониження при будівництві водогосподарських об’єктів та влаштування дренажу на забудованих територіях та для окремих будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок притоку води до свердловин та відкритих траншей. Влаштування системи контурного будівельного водозниження при будівництві підземних частин насосних станцій, резервуарів, відстійників та інших гідротехнічних споруд. Гідравлічний розрахунок водовідвідних трубопроводів і колекторів.
Рекомендована література: 
 1. Дмитрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. та ін. Гідротехнічні споруди: Підручник для вузів. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с.
 2. Лазарчук Н. А. Проектирование осушительных систем. Практикум. — Киев, 1989. — 207 с.
 3. ДБН В. 2.4.-1-99 Меліоративні системи і споруди. — К.: Держбуд України, 2000. — 176 с.
 4. Булдей В. Р. Моделирование гидромелиоративных систем. — К.: Наукова думка, 1973. — 199 с.
 5. ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.
 6. ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2010.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська