Будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам теоретичних, нормативних та практичних знань про способи та технічні засоби будівельного водопониження при будівництві водогосподарських об’єктів та влаштування дренажу на забудованих територіях та для окремих будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Фільтрація підземної води. Розрахунок притоку води до свердловин та відкритих траншей. Влаштування системи контурного будівельного водозниження при будівництві підземних частин насосних станцій, резервуарів, відстійників та інших гідротехнічних споруд. Голкофільтрові установки для будівельного водопониження, технологія їх влаштування, складові елементи, експлуатація. Водопониження та дренаж на забудованих територіях з допомогою свердловин та вакуумних систем. Водопониження та дренажі для окремих будівель та житлових будинків на підтоплених територіях, конструкція дренажних систем, пластовий, контурний дренажі. Гідрологічні та гідравлічні розрахунки дренажних колекторів.
Рекомендована література: 
 1. Дмитрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. та ін. Гідротехнічні споруди: Підручник для вузів. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с.
 2. Лазарчук Н. А. Проектирование осушительных систем. Практикум. — Киев, 1989. — 207 с.
 3. ДБН В. 2.4.-1-99 Меліоративні системи і споруди. — К.: Держбуд України, 2000. — 176 с.
 4. Булдей В. Р. Моделирование гидромелиоративных систем. — К.: Наукова думка, 1973. — 199 с.
 5. ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.
 6. ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2010.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська