Будівельне матеріалознавство

Код модуля: 
АШ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год., лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
  • к. т. н., доцент Позняк О. Р.,
  • к. т. н., доцент Новосад П. В.,
  • к. т. н., доцент Федунь Б. В.
Результати навчання: 
Викладення основних наукових положень сучасного будівельного матеріалознавства, спрямованих на висвітлення взаємозв’язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з врахуванням умов експлаутації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Хімія», «Фізика».
Зміст навчального модуля: 
Основні властивості будівельних матеріалів. Поняття про роботу матеріалів у спорудах. Залежність властивостей матеріалів від їх складу і будови. Класифікація керамічних матеріалів і виробів. Основи технології виготовлення керамічних виробів. Стінові матеріали. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Неорганічні в’яжучі речовини. Повітряні та гідравлічні в’яжучі речовини. Сировина і основи виробництва портландцементу. Способи прискорення твердіння. Корозія цементного каменю і засоби захисту від корозії. Різновиди портландцементу. Класифікація бетонів. Бетонна суміш, її основні властивості. Твердіння бетону, вплив температури і вологості. Спеціальні види бетонів. Будівельні розчини: класифікація, види, властивості, застосування. Матеріали та вироби на основі портландцементу. Матеріали та вироби на основі повітряних в’яжучих речовин. Класифікація органічних в’яжучих. Бітумні в’яжучі, їх склад і властивості. Склад і властивості дьогтів та пеків. Асфальтові розчини і бетони, їх основні властивості. Полімерні матеріали та вироби. Будова і склад деревини. Макро- і мікроструктура. Основні деревні породи. Найголовніші властивості деревини. Залежність їх від будови і вологості. Теплоізоляційні та акустичні матеріали та вироби. Лакофарбові та інші опоряджувальні матеріали. Основні компоненти фарб і лаків. Роль зв’язуючих речовин і пігментів у фарбових складах. Види зв’язуючих. Пігменти, їх види і основні вимоги до них. Розчинники і розбавлювачі. Методи оцінки основних властивостей лакофарбових матеріалів.
Рекомендована література: 
  1. Будівельне матеріалознавство / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський, М. О. Кочевих, Ю. Г. Гасан, Б. Я. Константинівський, В. О. Ракша. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2004. — 704 с.
  2. Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум / Під ред. Л. Й. Дворкіна. — Рівне: УДУВГП, 2002. — 366 с.
  3. Дворкин Л. И. Строительные материалы и детали. Практикум. — К.: Выща школа, 1988. — 200 с.
  4. Большаков В. І., Дворкін Л. Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2004. — 677 с.
  5. Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы. — М.: Высшая школа, 1986. — 688 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль 30 балів: лабораторні заняття — 20 балів, ККР — 10 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська