Будівельна теплофізика

Код модуля: 
ТГВ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 126 год. (3,5 кредити), зокрема: аудиторні заняття — 64 год. (лекції — 32 год.; практичні заняття — 16 год.); самостійна робота — 44 год.
Лектори: 
 • доцент Щербатюк Б. І.,
 • доцент Латик В. С.
Результати навчання: 
Оволодіння фізичною суттю і методами розрахунку теплового, повітряного і вологісного режимів будинків, вміння їх прогнозувати і враховувати при конструюванні систем забезпечення мікроклімату (СКМ). Вона є теоретичною основою техніки опалення, вентиляції і кондиціонування повітря і дає можливість більш глибоко сприймати ці дисципліни і розуміти їх.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Опалення»
Зміст навчального модуля: 
Тепловий режим будинку. Загальна картина теплообміну в приміщенні. Види теплообміну: випромінювання, конвекція, теплопровідність. Променистий теплообмін. Закони Стефана-Больцмана, Віна, Ламберта і Кіргофа. Відносні коефіцієнти випромінювання. Теплообмін випромінюванням між абсолютно чорними та сірими поверхнями. Радіаційний баланс нагрітої поверхні з усіма поверхнями в приміщенні. Коефіцієнт променистого теплообміну. Приведені відносні коефіцієнти випромінювання при теплообміні між двома сірими поверхнями. Коефіцієнт опромінення з поверхні на поверхню. Основні властивості променистих потоків. Конвективний теплообмін. Критерії подібності: Рейнольдса, Грасгофа, Прандтля і Нуссельта. Вільна конвекція. Критеріальні рівняння. Профілі швидкості і температури. Вимушена і змішана конвекція. Теплопровідність. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності. Математична модель теплопередачі через плоску багатошарову стінку. Термічний опір одно- та багатошарових захищень. Термічний опір захищень неоднорідних в теплотехнічному відношенні. Коефіцієнт теплопередачі. Потрібний термічний опір захищень. Теплотехнічний розрахунок захищень виходячи із санітарно-гігієнічних вимог. Економічний розрахунок захищень. Нормативи термічних опорів зовнішніх захищень. Температурні зони України. Градусо — доби. Повітропроникність конструкцій. Інфільтрація та ексфільтрація. Опір повітропроникності. Епюри тисків на вертикальні захищення. Перевірка захищень на повітропроникність. Додаткові затрати тепла на нагрівання повітря при його інфільтрації. Абсолютна і відносна вологість. Паропроникнення. Опір паропроникнення. Точка роси. Графо-аналітичний метод перевірки захищень на паропроникнення К. Ф. Фокіна. Перевірка захищень на паропроникнення згідно вимог Будівельних норм і правил. Теплостійкість захищень і приміщень. Показники теплозасвоєння, теплопоглинання і теплообміну приміщень. Рівняння теплостійкості приміщень. Перша і друга умови комфортності в приміщенні.
Рекомендована література: 
 1. Богословский В. Н. Строительная теплофизика — М.: Высшая школа, 1982.
 2. Лыков А. Б. Теоретические основы строительной теплофизики. — М.: Стройиздат, 1961.
 3. Фокин К. Ф. Строительная теплофизика ограждающих конструкций здания. — М.: Стройиздат, 1973.
 4. Шкловер А. М. и др. Основы строительной теплотехники. — М.: Стройиздат, 1956.
 5. СНиП ІІ-3-79** Строительная теплотехника. Нормы проектирования. — М.: Стройиздат, 1986.
 6. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М.:Стройиздат, 1983.
 7. СНиП 2.04.06-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Стройиздат, 1994.
 8. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. — М.: Стройиздат, 1988.
 9. Розрахунок теплового режиму приміщення. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Будівельна теплофізика». Укл. Щербатюк Б. І. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська