Будівельна техніка і засоби малої механізації

Код модуля: 
БВ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год., лекції — 16 год., лабораторних занять — 16 год., 2 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Маргаль І.В.
Результати навчання: 
Вивчення сучасних типів будівельних машин і умов їх ефективного використання на будівництві, основ правильної технічної експлуатації. У зв’язку з тим, значна у вага в курсі приділяється питанню економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт, підбору раціональних комплектів машин для виконання різних будівельно-монтажних робіт, а також способами підвищення експлуатаційної продуктивності будівельних машин.
 • Вміти: аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів будівельних машин; виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних процесів.
 • Знати: будову і правила ефективності експлуатації основних типів сучасних будівельних машин; особливості роботи та основні типи окремих вузлів та агрегатів будівельної техніки; основи економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт; основні напрямки розвитку будівельної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теоретична механіка,
 • Фізика,
 • Архітектура промислових і цивільних будинків,
 • Електротехніка.
Зміст навчального модуля: 
Машини для земляних робіт. Класифікація машин для земляних робіт Грунти, їх технологічні властивості. Класифікація земляних споруд. Бульдозери: класифікація, будова, продуктивність, способи її підвищення. Скрепери: класифікація, будова, продуктивність, способи її підвищення. Екскаватори: використання, класифікація. Одноковшові екскаватори: види, будова, продуктивність, способи її підвищення. Екскаватори-планувальники. Індексація одноковшових екскаваторів. Багато ковшові екскаватори: використання, класифікація, будова, продуктивність, способи її підвищення. Екскаватори зарубіжних фірм. Напрямки вдосконалення екскаваторів. Обладнання для гідромеханізації земляних робіт. Гідромонітори та земснаряди, будова, умови застосування. Машини для підготовчих і допоміжних робіт. Кущорізи, дерево вали, розпушувачі грунту. Машини для ущільнення грунту. Обладнання для пальових робіт. Способи влаштування пальових фундаментів. Види паль і умови їх використання. Копри. Механічні, пароповітряні, дизельні, молоти. Віброзанурювачі і вібромолоти. Палевисмикувачі.
Рекомендована література: 
 1. Волков Д. П. «Строительные машины». М., «Высшая школа», 1988.
 2. Фиделев А. С., Чубук Ю. «Строительные машины»., К., «Выща школа», 1979.
 3. Бауман В. А. «Строительные машины». Справочник. М., 1978.
 4. Баладинський В. Л. та інші. Будівельні машини. Збірник вправ. К., — 1997.
 5. Ветров Ю. А. та ін. «Строительные машины» Практические упражнения. К., «Выща школа», 1974.
 6. Методичні вказівки до лабораторно-розрахункових робіт з курсу «Будівельна техніка» Маргаль І. В. та ін. Львів, 2003.
 7. Литвин Г. І., Влазнєва Т. Г. Збірник задач з будівельних машин. К., Вища школа., 1973.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, КРР.
 • Підсумкові контрольні: залік.
Мова навчання: 
українська